Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od

11. listopada 2022. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, u financijskom razdoblju 2014. -2020.,

„ZAŽELI-OSTVARI“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0019, od 25. listopada 2022. godine, predsjednica UOIKZŽ raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „ZAŽELI-OSTVARI II“

– radnica za pomoć u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Uvjeti:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to  pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju i to:

Žene od 50 godina i više

-osobna iskaznice

-Osobe s invaliditetom

-nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotak oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

-Žrtve trgovanja ljudima

-uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

-Žrtve obiteljskog nasilja

– uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

-Azilantice

-odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

-Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

– rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

-Liječene ovisnice

-potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

-Povratnice s odsluživanja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

-potvrda o otpuštanju

-Pripadnice romske nacionalne manjine

-izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

-Beskućnice

-rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili     uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

-Pripadnice ostalih ranjivih skupina

-potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedni dokument nadležnih institucija kojeg vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Opis poslova:

pomoć u kupovini i dostavi namirnica,

pomoć u pripremi obroka u kućanstvu krajnjih korisnika,

pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju,

briga o higijeni,

pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),

pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Broj traženih radnica: 1 osoba

Vrstazaposlenja:radni odnos na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjestorada:Zlatar i okolica, Zlatar Bistrica, Mače, Mihovljan, Konjšćina

Potrebna B kategorija: terenski rad

Također,potrebnojeobaveznodostaviti:

-Molbu

-Životopis,

-Presliku osobne iskaznice,

-Presliku dokaza o završenom obrazovanju

-Potvrdu zavoda za zapošljavanja o evidenciji nezaposlenih osoba od dana raspisa javnog poziva

-Potvrdu o nekažnjavanju

-Ispis o radnome stažu iz mirovinskog osiguranja

Prijave se mogu podnositi do 7. veljače 2023. godine. Prijave se dostavljaju  osobno u sjedište Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije; Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, radnim danom od 7-15 h ili na mail adresu: info@uoikzz.hr.

Javni poziv biti će objavljen na službenim stranicama Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko – zagorske županije,te stranicama partnera na projektu: Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Krapina, Centra za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, Grad Zlatar.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni poziv neće se razmatrati.

O rezultatima javnog poziva kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku.

Predsjednica : 

Zdenka Valjak