O Pravnoj klinici

 

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima kojima je ona potrebna. Vrata klinike otvorena su u listopadu 2010. godine nakon što je u srpnju 2010. godine sklopljen Ugovor o financiranju projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći za 2010. godinu između Pravnog fakulteta i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Sjedište Pravne klinike nalazi se u Zagrebu na adresi Tkalčićeva 48-50.

Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju.

Na predmetima rade studenti viših godina Pravnog fakulteta u Zagrebu. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori.

Klinika se bavi isključivo predmetima koji se tiču područja u kojima je prepoznata potreba da se korisnicima pomogne. Područja za koja su osnovane posebne skupine jesu: obiteljsko pravo i zaštita djece, zaštita radnika, diskriminacija, državljanstvo i azil, prava pacijenata, zaštita žrtava i svjedoka kaznenih djela te pomoć u ovršnim postupcima.

Ciljevi klinike su:

  • Pozitivno utjecati na daljnji razvoj pravne kulture u Republici Hrvatskoj kroz otvaranje dijaloga o pravnim i društvenim problemima, te potrebnim reformama javnog sektora.
  • Doprinijeti razvoju svijesti studenata o vrijednosti i važnosti rada u javnom interesu
  • Promovirati volonterstvo i pro bono rad zbog zaštite osobito ranjivih socijalnih skupina i osoba koje ne mogu ravnopravno ostvariti pravo na pravnu zaštitu kao neizostavan i nužan angažman u hrvatskom društvu
  • Unaprjeđenje pravnog obrazovanja kroz stjecanje praktičnih vještina poput rada u timu, poticanje osobne inicijative, zajedničkog donošenja odluka te rada sa strankama.
  • Na opipljiv način doprinijeti sustavu besplatne pravne zaštite kroz obradu slučajeva te javno- pravnopolitičku djelatnost usmjeriti na razvoj instrumenata zaštite ugroženih prava na općoj i sistemskoj razini.

Ključne vrijednosti i načela postupanja

Pravna klinika u svom radu primjenjuje ključne vrijednosti pravne struke i načela postupanja koja jamče uspješno pružanje besplatne pravne pomoći. Profesionalnost se promiče u kontaktu sa strankama, kao i javnosti. Kao pružatelji pravne pomoći, studenti svakoj stranci pristupaju jednako, te kroz neposredan razgovor. U svim aspektima rada Pravne klinike, u najvećoj mogućoj mjeri se štiti privatnost stranke, te se osobni podaci o strankama neće iznositi bez izričite privole stranke.

Vanjske klinike

Projekt vanjskih klinika organiziran je u suradnji s organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave koje kliničarima ustupaju prostorije za održavanje dežurstava. Prije svakog dolaska kliničari telefonski ili e-mailom potvrđuju termine dolaska kako bi gradovi i udruge putem lokalnih medija informirali građane o vremenu održavanja Pravne klinike te o dokumentaciji koju stranke moraju ponijeti. Medijska pažnja uvelike je doprinijela većem odazivu zainteresiranih stranaka u narednim krugovima.

Glavna je svrha vanjskih klinika doprijeti do socijalno ugroženih skupina građana izvan područja grada Zagreba kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, a koji nisu u mogućnosti doći u Zagreb do prostorija rezidentne klinike. Vanjske su klinike poseban oblik sudjelovanja kliničara u radu Pravne klinike koje pružaju dvostruku korist. S jedne strane, kliničari pružaju pravnu pomoć strankama koje im se obrate prilikom posjeta Pravne klinike, dok s druge strane stječu praktično iskustvo kroz primjenu stečenog znanja i rad na konkretnim slučajevima.

Vanjske klinike održavale su se jedanput mjesečno, a ukupno je, od rujna 2012. do lipnja 2013. godine, ostvareno 10 krugova vanjskih klinika. U suradnji s udrugama civilnog društva i gradovima posjećeno je 20 gradova te ostvarena suradnja s 15 udruga civilnog društva.

Link na web stranicu Pravne klinike Zagreb